States I've been to.

New Mexico - Red River
Texas - San Antonio
Oklahoma
Kansas
Louisiana
Illinois - Chicago
Florida

Comments